Gà tươi nguyên bộ lòng

¥800

Gà tươi nguyên bộ lòng

¥800