Dạ dày(bao tử) túi 1kg

¥700

Dạ dày(bao tử) túi 1kg

¥700